Regulamin konkursu - Restauracja Krupowa Izba

loading

Regulamin konkursu

Konkurs – Wygraj voucher do Restauracji Krupowa Izba

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Wygraj voucher do Restauracji Krupowa Izba” („Konkurs”) na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest Remo Sp. z o.o. Sp.j., ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków NIP: 6762399699, REGON: 1209180210, KRS: 0000477381, właścicielem Restauracji Krupowa Izba, ul. Krupówki 28a, 34-500 Zakopane, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na portalu Facebook (https://www.facebook.com/krupowaizba) oraz Instagram (https://www.instagram.com/krupowaizba/).
 4. Konkurs trwa cyklicznie do 31.08.2020. Rozpoczyna się w każdy piątek o godzinie 12:00 i kończy w każdy poniedziałek o godzinie 12:00.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.
 8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: kontakt@krupowaizba.pl. W przypadku sytuacji spornych dotyczących pozycji Uczestników w Rankingu w chwili zakończenia Konkursu lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne.
 9. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa i posiada decydujący głos w tych sprawach.
 10. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Facebook i Instagram są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Ich użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.
 11. Serwis Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 12. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook i Instagram.
 13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
 14. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
 • „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 1
 • Regulaminu;„Konkurs” – akcja mająca na celu promowanie profilu Krupowa Izba;
 • „Zadanie” – zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;
 • „Zwycięzca” – Uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową;
 • „Nagroda” – nagrody opisane w § 5 ust. 1 Regulaminu;
 • „Serwis” – zespół logicznie powiązanych ze sobą stron internetowych.

2.

Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, a także które:
 2. Posiadają konto na portalu Facebook.com lub Instagram. Dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem serwisu Facebook.com oraz Instagram;
 3. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, prześlą niezbędne dane do przekazania Nagrody (tj. imię i nazwisko oraz swój adres mailowy) na adres e-mail: kontakt@krupowaizba.pl
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej: „Warunki uczestnictwa”).
 6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 7. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
  • Oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj,: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
  • Przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 10. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Reklamacje oraz informacje w zakresie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: kontakt@krupowizba.pl
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Konta Facebook.com oraz Instagram. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.
 12. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 13. Ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 14. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook i Instagram drogą elektroniczną.
 15. Jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook i Instagram.
 16. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook i Instagram.
 17. Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook oraz Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook i Instagram.
 18. Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

3.

Zasady Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony jest przez Restaurację Krupowa Izba na portalu Facebook oraz Instagram.
 2. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu prawidłowej odpowiedzi na cotygodniowe pytanie konkursowe w formie pisemnej, graficznej lub fotograficznej.
 3. Użytkownik zamieszczając odpowiedź wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie jej na profilu w portalu społecznościowym Facebook.com i Instagram pod adresami: Facebook – https://www.facebook.com/krupowaizba oraz Instagram – https://www.instagram.com/krupowaizba/.
 4. Odpowiedzi można udzielać od momentu zamieszczenia postu informującego o konkursie tj. w każdy piątek od 12:00 pomiędzy 30.07.2020 a 31.08.2020.
 5. Uczestnik może dodać dowolną ilość komentarzy pod postem z odpowiedzią konkursową.
 6. W każdym konkursie Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.
 7. Komisja konkursowa wybierze najbardziej kreatywne, pomysłowe, wyróżniające lub trafne komentarze, grafiki lub zdjęcia i na ich podstawie przyzna nagrody zwycięzcom konkursów.
 8. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili na portalu Facebook.com oraz Instagram.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile i wykorzystywały je do uzyskania korzyści w ramach Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie wykorzystywały inne niż opisane w niniejszym Regulaminie dozwolone metody uzyskania korzyści w ramach Konkursu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.
 12. Reklamacje, oraz informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: kontakt@krupowaizba.pl
 13. W sprawach spornych, lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

4.

Tryb wyłonienia Zwycięzców

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w §2 oraz § 3 Regulaminu.
 2. W każdym konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca, który otrzyma Voucher o wartości 100 PLN w postaci elektronicznej.
 3. Komisja konkursowa wybiera komentarze, grafiki, zdjęcia spośród wszystkich zamieszczonych
 4. W terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu Komisja Konkursowa w osobnym poście na profilu Restauracji Krupowa Izba na Facebooku oraz Instagramie ogłasza zwycięzcę.
 5. Na podstawie kryteriów, o których mowa w §3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyznaje Zwycięzcy – Voucher.
 6. Zwycięzca ma 3 dni robocze od daty ogłoszenia wyników na przesłanie swojego adresu maliowego oraz podanie imienia i nazwiska, które będzie widnieć na voucherze na adres kontakt@krupowaizba.pl.
 7. Nagroda – Voucher wysyłany jest do 3 dni roboczych na podany przez Zwycięzcę adres mailowy.

5.

Nagrody

 1. Nagrodą dla Zwycięzcy każdego konkursu jest Voucher na kwotę 100 PLN do wykorzystania w Restauracji Krupowa Izba, ul. Krupówki 28a, 34-500 Zakopane.
 2. Voucher wysyłany jest w formie elektronicznej na adres mailowy zwycięzcy.
 3. Warunkiem rozliczenia Vouchera przez Wydawcę, jest okazanie Vouchera przez Użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej obsłudze lokalu w momencie składania zamówienia. Vouchery okazane przez Użytkownika po wystawieniu rachunku za usługę, lub w momencie wystawienia rachunku za usługę, nie podlegają rozliczeniu.
 4. Voucher jest dokumentem uprawniającym posiadacza Vouchera do pełnej bądź częściowej zapłaty za usługi świadczone przez Wydawcę. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość Vouchera. Vouchery można łączyć celem zapłaty za jedną usługę.
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 7. Posiadaczem Vouchera jest osoba wskazana przez zwycięzcę konkursu
 8. Wartość usługi rozliczona przez Użytkownika za pomocą Vouchera nie podlega innym rabatom oraz promocjom oferowanym w Restauracji Krupowa Izba, ul, Krupówki 28a, 34-500 Zakopane.
 9. Termin ważności Vouchera upływa w dniu 15 XII 2020
 10.  Restauracja Krupowa Izba, ul, Krupówki 28a, 34-500 Zakopane ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
 • Upływu terminu ważności Vouchera, czyli do dnia 15 XII 2020
 • Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

 

6.

Warunki reklamacji i anulacji vouchera

 1. Voucher można anulować do 14 dni roboczych od czasu jego przesłania na konto mailowe zwycięzcy, pod warunkiem, że nie został wykorzystany. Anulowanie Vouchera w tym terminie uprawnia zwycięzcę do zmiany danych podanych na Voucherze (imię i nazwisko) i ponownym przesłaniu na wskazany adres.
 2. Ewentualne reklamacje usługi należy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@krupowaizba.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni roboczych.

7.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Remo Sp. z o. o. Sp.j, ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 6762399699 zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników używane są wyłącznie w celu zakupu i realizacji Vouchera lub ewentualnej rezerwacji miejsc w restauracji.
 3. Użytkownik nie będzie otrzymywać dodatkowych informacji marketingowych i handlowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych i handlowych.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub zmiany swoich danych na adres email kontakt@krupowaizba.pl
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.

8.

Postanowienia końcowe

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały skradzione, bądź uszkodzone po przekazaniu Nabywcy.
 2. Wydawca ma obowiązek okazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu na każde jego żądanie.
 3. Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 5. Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie Vouchery zakupione u Wydawcy. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia Voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.07.2020 i może zostać zmieniony przez Restaurację Krupowa Izba w dowolnej chwili. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze publikowana na stronie REGULAMIN