Wieczór Sylwestrowy - Restauracja Krupowa Izba

loading

Wieczór Sylwestrowy

WIECZÓR SYLWESTROWY 2019/2020
„KRUPOWA IZBA”

Zapraszamy Państwa do spędzenia wieczoru Sylwestrowego i
przywitania Nowego Roku w „Krupowej Izbie”.
Lokal funkcjonuje normalnie w tym dniu do godz. 2:00.
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc od godz. 20-tej . Pobieramy
wówczas opłatę w formie zadatku w wysokości 250 zł od osoby
dorosłej ( dzieci od 5-16 lat 150zł). Całość pobranej kwoty jest do
wykorzystania przez Państwa tego wieczoru na konsumpcję z karty
menu lokalu i nie podlega zwrotowi w przypadku nie
wykorzystania pełnej kwoty.
Na powitanie Nowego Roku uczestnicy otrzymają lampkę wina
musującego.
Wszelkie informacje uzyskać można od nr tel. 607 100 936
W godzinach od 9:00 do 20:00.
Zapraszamy!

REMO Sp. Z O.O. Sp. J. z dopiskiem ,,Rezerwacja miejsca w Krupowej Izbie 31.12.2019 ilość
osób, nazwisko zainteresowanego”
Bank Zachodni WBK S.A. / Nr konta: 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730
Dane do przelewów zagranicznych: SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730.

________________________________________________________________________________________________________________

NEW YEAR’S EVE 2019/2020
“KRUPOWA IZBA”

We are inviting you to spend the New Year’s Eve and welcome the

New Year in “KRUPOWA IZBA”.
The place is open normally on that day until 2:00 a.m.
It is possible to book places from 8 p.m. We charge the fee in form of
an advanced payment in the amount of PLN 250 per one adult
(children age 5-16 PLN 150). All the received amount is to be credited
for consumption on that night from the menu card of the place and is
not subject to refund in case of not spending the whole amount.
To welcome the New Year, the participants will have a glass of
sparkling wine served.

For further information call 607 100 936
from 9:00 a.m. to 8:00 p.m.

Come and join us!

REMO Sp. Z O.O. Sp. J. with a note ‘Booking place in Krupowa Izba 31.12.2018 number of

persons, last name of the interested’

Bank Zachodni WBK S.A. / Account no.: 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730

Details for foreign transfers: SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730.

________________________________________________________________________________________________________________

SILVESTERABEND 2019/2020
„KRUPOWA IZBA”

Wir laden Sie ein, in "Krupowa Izba“ den Silvesterabend zu verbringen und das Neujahr zu begrüßen.

Das Restaurant funktioniert an diesem Tag bis 2:00 Uhr morgens.
Es ist möglich, Plätze ab 20:00 Uhr zu reservieren. Wir berechnen
dann eine Anzahlung von 250 PLN pro Erwachsenen (Kinder ab 5 bis
16 Jahren – 150 PLN). Der Gesamtbetrag steht Ihnen bei den
Positionen aus der Speisekarte des Restaurants zur Verfügung und
wird nicht zurückerstattet, wenn Sie den vollen Betrag nicht ausnutzen.
Zur Begrüßung des Neujahrs erhalten die Teilnehmer ein Glas Sekt.

Alle Informationen sind unter der Telefonnummer +48 607 100 936
von 9:00 bis 20:00 Uhr erhältlich.

Willkommen!

REMO Sp. Z O.O. Sp. J. mit dem Hinweis "Reservierung von Plätzen in "Krupowa Izba"

31.12.2019 Anzahl der Personen, Name des Interessenten".
Bank Zachodni WBK S.A./Konto-Nr.: 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730
Bankverbindung für Überweisungen aus dem Ausland: SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730.

_______________________________________________________________________________________________________________

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 2019/2020

„KRUPOWA IZBA”

Приглашаем Вас провести новогодний вечер и встретить Новый

год в «Krupowa Izba».

Ресторан, как обычно в этот день, работает до 2:00.
Можно забронировать места на время с 20:00. В этом случае мы
взимаем задаток в размере 250 злотых с взрослого (за детей от 5
до 16 лет 150 злотых). Весь внесённый задаток Вы можете
потратить в этот вечер на блюда и напитки из меню ресторана, он
не подлежит возврату в случае неиспользования всей суммы.
На встречу Нового года участники получат бокал игристого вина.
Всю информацию можно получить по телефону 607 100 936
с 9:00 до 20:00.

Приглашаем!

ООО «REMO», полное товарищество,

с припиской , ,,Rezerwacja miejsca w Krupowej Izbie 31.12.2019 количество гостей,

фамилия заказчика”

Bank Zachodni WBK S.A. / Счёт: 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730
Реквизиты для переводов из-за рубежа: SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730.